stichting steunfonds logo slogan

Stichting Steunfonds is in 1956 opgericht door mr. F.L. Jurgens met als doel het verlenen van financiële steun aan personen en organisaties die, vanuit een christelijke grondslag, zich bezig houden met de vorming en begeleiding van jeugd en jongeren, hun leiders en jeugdwerkers en/of het lenigen van maatschappelijke of geestelijke nood.

Het huidige bestuur bestaat (sinds 2015) uit

  • drs. J.D.J. Kraus, voorzitter
  • mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot, secretaris
  • mr. J.M. van Domburg, penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De voor de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden op grond van de statuten (artikel 12) vergoed.

Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, waarbij onder meer de in de voorgaande periode ingekomen verzoeken voor financiële ondersteuning worden beoordeeld.

Voor de behandeling van de aanvragen geldt het volgende:

Het bestuur vergadert elke twee maanden over de ontvangen aanvragen. Dan worden alle nieuwe aanvragen die zijn ontvangen vóór de eerste van de betreffende maand behandeld. Bij Laatste nieuws is de eerstvolgende vergaderdatum vermeld. Houd er rekening mee dat geen tussentijdse beoordeling van aanvragen plaatsvindt.

Het in 1956 ingelegde vermogen is door zorgvuldige belegging in de loop der jaren fors gegroeid.
Het bestuur hoopt daarmee jaarlijks vele kleinschalige projecten financieel te kunnen ondersteunen.

Projecten

project Zuid-Afrika JTC

project Zuid-Afrika JTC

14 augustus 2016

In het voorjaar krijgen de leerlingen een soort kennismakingsdag. Deze dag is bedoeld om het groepsgevoel te verstevigen. De leerlingen komen uit verschillende leerjaren en we moeten natuurlijk als één...

Moi Gekloi baan voor SCR

Moi Gekloi baan voor SCR

20 december 2018

In september 2018 is een nieuwe survivalbaan geopend bij Scout Centrum Rotterdam. De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds.